13 Ιουνίου 2019

Το Π.Δ. B' 2717/31-12-2008 για τα Ιδιοσκευάσματα Υψηλού Κόστους

Διαβάστε περισσότερα
11 Ιουνίου 2019

Ο ΝΟΜΟΣ 4093, ΦΕΚ Α' 222/12-11-2012 που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων διατάξεις περί φαρμακείων: Σελίδα 5578: Η.3. ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΠΡΩΤΗΣ ΒΡΕΦΙ−ΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ Σελίδα 5614 - 5615: ΙΒ.2. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑ−ΝΩΝ, ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΜΕ−ΝΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

ΑΡΘΡΑ

ΑΡΧΕΙΑ