Ο ΝΟΜΟΣ 4093, ΦΕΚ Α' 222/12-11-2012

11 Ιουνίου 2019

Ο ΝΟΜΟΣ 4093, ΦΕΚ Α' 222/12-11-2012 που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων διατάξεις περί φαρμακείων:

Σελίδα 5578: Η.3. ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΠΡΩΤΗΣ ΒΡΕΦΙ−ΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ

Σελίδα 5614 - 5615: ΙΒ.2. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑ−ΝΩΝ, ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΜΕ−ΝΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ

Κατεβάστε το συνημμένο αρχείο

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

ΑΡΘΡΑ

ΑΡΧΕΙΑ