Νομοθετική ρύθμιση με την οποία επιβάλλονται όρια στον αριθμό αιτήσεων και τον αριθμό αδειών ιδρύσεως φαρμακείου που χορηγούνται ανά περίοδο

Αθήνα, 10 Αυγούστου 2020

Αριθμ. Πρωτ. 3143

Προς: Φαρμακευτικοί Σύλλογοι της Χώρας

Θέμα: «Νομοθετική ρύθμιση με την οποία επιβάλλονται όρια στον αριθμό αιτήσεων και τον αριθμό αδειών ιδρύσεως φαρμακείου που χορηγούνται ανά περίοδο»

Επί σκοπώ πατάξεως του φαινομένου, υπερήλικες φαρμακοποιοί να καταθέτουν σε κάθε περίοδο υποβολής αιτήσεων, σωρηδόν αιτήσεις σε όλες τις Περιφέρειας της χώρας, εκμεταλλευόμενοι τα σφάλματα και τις αστοχίες του άρθρου 64 παρ. 3 του Ν. 4509/2017 (ΦΕΚ Α΄ 201) και του υπ’ αριθμόν 64/2018 Προεδρικού Διατάγματος (ΦΕΚ Α΄ 124/11.7.2018), επιτυγχάνοντας να τους χορηγείται η πολύ μεγάλη πλειοψηφία των αδειών ιδρύσεως φαρμακείου που προκηρύσσονται επί κενών θέσεων, εις βάρος των νέων φαρμακοποιών, ο Π.Φ.Σ. κατέθεσε σχετική νομοθετική πρόταση στο Υπουργείο Υγείας, η οποία έγινε δεκτή.

Έτσι, με το άρθρο 29 του Ν. 4715/2020 (ΦΕΚ Α΄ 149/01.8.2020) προστέθηκε τέταρτο εδάφιο στην παρ. 2 και παρ. 4 στο άρθρο 30 του ν. 4272/2014 (A΄ 145), ως εξής:

«2. …Σε κάθε περίοδο υποβολής αιτήσεων ο ενδιαφερόμενος έχει το δικαίωμα να υποβάλει συνολικά σε όλες τις περιφερειακές ενότητες της Χώρας το ανώτερο τέσσερις (4) αιτήσεις για χορήγηση άδειας ιδρύσεως φαρμακείου, επί ποινή ακυρώσεως του συνόλου των αιτήσεων.
4. Σε κάθε περίοδο υποβολής αιτήσεων χορηγείται μία (1) άδεια ιδρύσεως φαρμακείου ανά αιτούντα, ανεξαρτήτως του αριθμού αιτήσεων που έχει υποβάλει. Στην περίπτωση που χορηγηθούν παραπάνω από μία (1) άδειες ιδρύσεως φαρμακείου, ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται να παραιτηθεί των υπολοίπων εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την κοινοποίηση σε αυτόν των εν λόγω αποφάσεων του οικείου Περιφερειάρχη περί χορηγήσεως άδειας ιδρύσεως φαρμακείου. Σε διαφορετική περίπτωση, ανακαλείται αυτεπαγγέλτως το σύνολο των αδειών ιδρύσεως φαρμακείου που έχουν χορηγηθεί στον ανωτέρω φαρμακοποιό.».

Με την ανωτέρω νομοθετική ρύθμιση:

1ον.  Σε κάθε περίοδο υποβολής αιτήσεων, ο ενδιαφερόμενος έχει το δικαίωμα να υποβάλει συνολικά σε όλες τις περιφερειακές ενότητες της Χώρας το ανώτερο τέσσερις (4) αιτήσεις για χορήγηση άδειας ιδρύσεως φαρμακείου επί ποινή ακυρώσεως όλων των αιτήσεων.

2ον.  Σε κάθε περίοδο υποβολής αιτήσεων χορηγείται μία (1) άδεια ιδρύσεως φαρμακείου ανά αιτούντα, ανεξαρτήτως του αριθμού αιτήσεων που έχει υποβάλει. Αν του χορηγηθούν παραπάνω από μία, θα πρέπει να παραιτηθεί των υπολοίπων εντός της ταχθείσας προθεσμίας, επί ποινή ανάκλησης αυτεπαγγέλτως όλων των αδειών ίδρυσης.

Είμαστε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνηση.

Με εκτίμηση,

Ηλίας Ανδρ. Δημητρέλλος
Νομικός Σύμβουλος
Π.Φ.Σ.


ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

ΑΡΘΡΑ

ΑΡΧΕΙΑ