Νομοθετική ρύθμιση για τη συμπλήρωση του άρθρου 36 παρ. 6 του Ν. 3918/2011 σε περίπτωση θανάτου του φαρμακοποιού στο φαρμακείο του οποίου πραγματοποιείται η συστέγαση

3 Φεβρουαρίου 2021

Αθήνα, 03 Φεβρουαρίου 2021

Αριθμ. Πρωτ. 563

 

Προς: Φαρμακευτικοί Σύλλογοι της Χώρας

          

Θέμα: «Νομοθετική ρύθμιση για τη συμπλήρωση του άρθρου 36 παρ. 6 του Ν. 3918/2011 σε περίπτωση θανάτου του φαρμακοποιού στο φαρμακείο του οποίου πραγματοποιείται η συστέγαση»

 

Ο Π.Φ.Σ., προκειμένου να αντιμετωπιστούν καταστάσεις που οδηγούσαν σε κλείσιμο συστεγαζόμενων φαρμακείων σε περίπτωση θανάτου του αδειούχου φαρμακοποιού, υπέβαλε νομοθετική πρόταση προς το Υπουργείο Υγείας περί συμπλήρωσης της διατάξεως του άρθρου 36 παρ. 6 του Ν. 3918/2011, ώστε να χορηγείται στον παραμένοντα φαρμακοποιό (ήτοι του αποκαλούμενου και «νέου») άδεια συνεχίσεως λειτουργίας του φαρμακείου, σε περίπτωση θανάτου του φαρμακοποιού, στο φαρμακείο του οποίου πραγματοποιείται η συστέγαση (ήτοι του αποκαλούμενου και «παλαιού»), και η οποία πρόταση έγινε αποδεκτή.

Έτσι, με το άρθρο 29 του Ν. 4715/2020 (ΦΕΚ Α΄ 149/01.8.2020) προστέθηκε τέταρτο εδάφιο στην παρ. 2 και παρ. 4 στο άρθρο 30 του ν. 4272/2014 (A΄ 145), ως εξής:

Έτσι, με το άρθρο τεσσαρακοστό τρίτο «Ρυθμίσεις θεμάτων φαρμακείων – Τροποποίηση του πέμπτου εδαφίου της παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 3918/2011» του Ν. 4471/2021 (ΦΕΚ Α΄ 16/01.02.2021) προβλέπεται ότι:

«Το πέμπτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 36 του Ν. 3918/2011 (Α΄ 31) τροποποιείται ως ακολούθως:

«1. Εάν ο φαρμακοποιός, στο φαρμακείο του οποίου πραγματοποιείται η συστέγαση, συνταξιοδοτηθεί, παραιτηθεί για οποιονδήποτε λόγο, ή αποβιώσει, ανακαλείται η άδεια ίδρυσης του φαρμακείου του και στον παραμένοντα φαρμακοποιό χορηγείται άδεια συνεχίσεως λειτουργίας του φαρμακείου.

  1. Η ισχύς της παρ. 1 άρχεται από 1.1.2020».

Με την ανωτέρω νομοθετική πρόβλεψη ρυθμίζεται ένα κενό στην αρχική διάταξη του άρθρου 36 παρ. 6 του Ν. 3918/2011, το οποίο κενό είχε προκαλέσει διαφορετικές ερμηνείες και εφαρμογές του, και διασφαλίζεται ότι σε περίπτωση θανάτου του «παλαιού» φαρμακοποιού, το φαρμακείο δεν θα κλείσει, αλλά σε κάθε περίπτωση θα συνεχίσει να λειτουργεί κατόπιν χορηγήσεως άδειας συνεχίσεως λειτουργίας επ’ ονόματι του παραμένοντος (ήτοι του «νέου») φαρμακοποιού.

Είμαστε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνηση.

 

Με εκτίμηση

Ηλίας Ανδρ. Δημητρέλλος

Νομικός Σύμβουλος

Π.Φ.Σ.


ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

ΑΡΘΡΑ

ΑΡΧΕΙΑ