Ενημέρωση για την παρακράτηση του rebate με την απόδοση του 95%

1 Σεπτεμβρίου 2022


Αθήνα1 Σεπτεμβρίου 2022

Αριθμ. Πρωτ. 3574

Προς : Φαρμακευτικοί Σύλλογοι της Χώρας

 

Θέμα: « Ενημέρωση για την παρακράτηση του rebate με την απόδοση του 95%»

 

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

 

Στο άρθρο 3 παρ. 1 και 2 της υπ’ αριθμόν Β2β/οικ. 30866/31.5.2022 ΚΥΑ «Εκκαθάριση ιδιωτικών και στρατιωτικών φαρμακείων για λογαριασμούς εκτελεσμένων συνταγών φαρμάκων δικαιούχων περίθαλψης Ε.Ο.Π.Υ.Υ.» (ΦΕΚ Β΄ 2792/06.6.2022) αναφέρεται ότι:

«1… Από το ΤΕΕΣ γίνεται η καταχώρηση στο σύστημα των ποσών που αφορούν ποινές/πρόστιμα, λοιπές χρεώσεις πιστώσεις και ο υπολογισμός των ποσών επιστροφής που προσδιορίζονται από το άρθρο 34 του ν. 3918/2011 (σημείωση Π.Φ.Σ.: ήτοι κλιμακωτό rebate και εκπτώσεις από των τιμολογίων για αιτούμενα ποσά άνω των 35.000,00 Ευρώ) και το άρθρο 88 του ν. 4472/2017 (σημείωση Π.Φ.Σ.: ήτοι παροχή υποχρεωτικής έκπτωσης στα φαρμακεία για την χορήγηση γενοσήμων).

Στη συνέχεια από τη Διεύθυνση Φαρμάκου Ε.Ο.Π.Υ.Υ. εκδίδεται το συγκεντρωτικό φύλλο χορήγησης προκαταβολής 95 % των λογαριασμών που περιλαμβάνει τα ακόλουθα ανά είδος υποβολής:

– Το συνολικό αιτούμενο ποσό,

– Το ποσό λοιπών πιστώσεων,

– Το ποσό περικοπών που προκύπτουν από τον έλεγχο των παραστατικών,

– Το ποσό των επιστροφών που προσδιορίζονται από το άρθρο 34 του ν. 3918/2011 και το άρθρο 88 του ν. 4472/2017,

– Το ποσό της παρακράτησης που αφορά ποινές-πρόστιμα, λοιπές χρεώσεις,

– Το ακριβές ποσό της προκαταβολής που πρέπει να αποδοθεί.

  1. Τα αποτελέσματα του ελέγχου παραστατικών μαζί με τα ποσά που αφορούν ποινές/πρόστιμα και ποσά επιστροφής διαβιβάζονται μέσω του πληροφοριακού σύστημα τος στη Διεύθυνση Οικονομικού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. προκειμένου να ολοκληρωθεί η πληρωμή των φαρμακείων».

Επομένως ο υπολογισμός του rebate, όπως άλλωστε αναλύθηκε και στην παρουσίαση του Τακτικού ελέγχου από τον Π.Φ.Σ., γίνεται επί της καθαρής αξίας κάθε εκάστου τιμολογίου και ακολουθεί ο υπολογισμός του 95% για κάθε υποβολή ξεχωριστά.

Το δε τελικό αποδιδόμενο ποσό της προκαταβολής του 95% συμπεριλαμβάνεται στο αυτοματοποιημένο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της ΚΜΕΣ, το οποίο λαμβάνει κάθε φαρμακείο ξεχωριστά για την κάθε υποβολή του.

Κατά την προηγούμενη πληρωμή του μηνός Ιουνίου 2022, το αυτοματοποιημένο μήνυμα της ΚΜΕΣ προς τα φαρμακεία, εσφαλμένως, δεν συμπεριέλαβε την αφαίρεση του rebate, το οποίο όμως rebate αφαιρέθηκε πριν την κατάθεση της προκαταβολής του 95% στους λογαριασμούς των φαρμακείων.

Με Εκτίμηση,

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                              Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΛΤΑΣ                               ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΖΗΚΑΣ


ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

ΑΡΘΡΑ

ΑΡΧΕΙΑ