Διαδικασία αποζημίωσης των Φ.Σ. για τα φαρμακεία – μέλη τους που συμμετέχουν σε προγράμματα διαχείρισης μολυσματικών αποβλήτων για την περίοδο 2023 -2024

13 Οκτωβρίου 2023


Αθήνα, 13 Οκτωβρίου 2023

Αριθμ. Πρωτ. 4289


Προς: Φαρμακευτικοί Σύλλογοι της Χώρας


Θέμα: «Διαδικασία αποζημίωσης των Φαρμακευτικών Συλλόγων για τα φαρμακεία – μέλη τους που συμμετέχουν σε προγράμματα διαχείρισης μολυσματικών αποβλήτων για την περίοδο 2023 -2024»


Συνεχίζεται και για την περίοδο 2023 – 2024 η διαδικασία αποζημίωσης των Φαρμακευτικών Συλλόγων για τα φαρμακεία που συμμετέχουν σε προγράμματα διαχείρισης μολυσματικών αποβλήτων με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις .

Ως γνωρίζετε, δυνάμει της υπ’ αριθμόν 18/16.3.2022 αποφάσεώς του, το Δ.Σ. του Π.Φ.Σ. αποφάσισε την επιχορήγηση από τον Π.Φ.Σ. των Φαρμακευτικών Συλλόγων, των οποίων τα μέλη συμμετέχουν σε προγράμματα διαχείρισης των μολυσματικών αποβλήτων των φαρμακείων, με το ποσό των δέκα (10,00) Ευρώ για κάθε φαρμακείο, ανά περίοδο αποκομιδής. Για τα έτη 2023 – 2024 η περίοδος αποκομιδής ξεκινά από την 1.5.2023 έως 30.4.2024, με επιβεβαιωμένη από την διαχειρίστρια εταιρεία της παραλαβής των μολυσματικών αποβλήτων από το κάθε φαρμακείο.

Υπενθυμίζουμε ότι οι Σύλλογοι, οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει τη σχετική διαδικασία να υποβάλουν στον Π.Φ.Σ. τα κάτωθι δικαιολογητικά μέχρι την 31η Ιουλίου 2024:

1. Τιμολόγιο της εταιρείας η οποία ανάλαβε τη διαχείριση των ΕΑΥΜ του Συλλόγου, εκδιδόμενο έως τις 31 Ιουλίου 2024 (στο τιμολόγιο θα αναγράφεται περίοδος αποκομιδής έως 30.4.2024)
2. Δικαιολογητικά με τα οποία αποδεικνύεται ότι η συγκεκριμένη εταιρεία διαθέτει τις αναγκαίες πιστοποιήσεις για την ανάληψη του εν λόγω έργου.
3. Βεβαίωση της εν λόγω εταιρείας στην οποία αναφέρονται οι επωνυμίες των φαρμακείων τα οποία μετείχαν σε πρόγραμμα και έχουν ήδη ολοκληρώσει την παράδοση των ΕΑΥΜ έως τις 30 Απρίλιου 2024.

Με την παραλαβή της σχετικής βεβαίωσης, η οποία θα πρέπει να παρέχεται για κάθε φαρμακείο ξεχωριστά από την ανάδοχο εταιρεία η οποία εξειδικεύεται στη συλλογή των μολυσματικών αποβλήτων, το φαρμακείο πιστοποιείται ότι έχει ολοκληρώσει την ορθολογική διαχείριση των ΕΑΥΜ.

Όσοι Φαρμακευτικοί Σύλλογοι δεν έχουν προβεί σε πρόγραμμα διαχείρισης μολυσματικών αποβλήτων καλούνται να εκκινήσουν τη διαδικασία συμμετοχής τους, για την αποσυμφόρηση των φαρμακείων από τα μολυσματικά και αιχμηρά απόβλητα που έχουν συγκεντρώσει και για να τεθούν οι βάσεις για τη σύννομη διαχείρισή τους στο μέλλον.

Είμαστε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

Με Εκτίμηση,

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                        Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΛΤΑΣ                        ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΤΣΑΡΑΚΗΣ


ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

ΑΡΘΡΑ

ΑΡΧΕΙΑ