• Δημοσιεύτηκε ο νόμος με αριθμό 4254 στο ΦΕΚ Α 85/7-4-2014
  • Δημοσιεύτηκε ο νόμος "Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις." με αριθμό 4254 στο ΦΕΚ Α 85/7-4-2014. Κατεβάστε άμεσα το νόμο σε μορφή αρχείου PDF.

    *Οι αναφορές για τα φαρμακεία στις σελ. 1407 - 1408