• Έκδοση σφραγίδας απο συμβεβλημένους με τον ΟΠΑΔ ιατρούς. (20.05.11)
  • Προ μηνών ο ΟΠΑΔ με εγκύκλιο του ζητούσε από τους συμβεβλημένους ιατρούς του να εκδώσουν σφραγίδα με περιεχόμενο ΣΥΜΒ. ΙΑΤΡΟΣ ΟΠΑΔ, ΑΜΚΑ ΙΑΤΡΟΥ ....

    Ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος ζήτησε και πέτυχε, οι συνταγές να αποζημιώνονται ανεξάρτητα από το αν ο ιατρός συνταγογραφούσε με τέτοιου είδους σφραγίδα. Οι ιατροί δυστυχώς, παρόλο το εύλογο χρονικό διάστημα που τους δόθηκε για την έκδοση της σφραγίδας, αγνόησαν την εγκύκλιο του ΟΠΑΔ.

    Με νέα του όμως εγκύκλιο με ημερομηνία 11/5/2011, την οποία σας κοινοποιούμε, ο Οργανισμός, ανακοινώνει ότι από 23/5/2011 δε θα αποζημιόνωνται συνταγές που δεν φέρουν σφραγίδα με το ανωτέρω περιεχόμενο.

    Σας τονίζουμε επίσης ότι ιατροί που δεν είναι συμβεβλημένοι με τον ΟΠΑΔ δεν έχουν το δικαίωμα να συνταγογραφούν φάρμακα σε ασφαλισμένους του Οργανισμού και οι συνταγές τους θα είναι άκυρες.